Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet – hvad virker? Konference på Christiansborg, Fællessalen den 20. april 2010

Apr , 13 2010 - Apr , 13 2010

Gennem det sidste år har en tværfaglig arbejdsgruppe under Teknologirådet arbejdet med at finde svar på spørgsmålet ”Hvilke teknologier virker bedst, når det gælder integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet?”. Med teknologier menes metoder, redskaber, systemer, tilgange, standarder, love etc. Nu afsluttes projektet med en konference, som afholdes den 20. april i Fællessalen på Christiansborg.

Hvad er ’integration på arbejdsmarkedet’?
Spørgsmålet om, hvad der virker, kan naturligvis ikke besvares entydigt, da det udover det enkelte menneske og de givne omstændigheder afhænger af, hvad der lægges i formuleringen ’integration på arbejdsmarkedet’. Gruppens arbejde har derfor bestået i at udarbejde en definition på ’et integrerende arbejdsmarked’ – en definition som bygger på en helhedsorienteret tilgang, og som anlægger et langsigtet perspektiv.

Et bud på en definition/målsætning
Kort fortalt rummer definitionen følgende elementer:

  • Adgang til beskæftigelse og selvforsørgelse
  • Fastholdelse i beskæftigelse
  • Beskæftigelse i henhold til kompetencer
  • Mulighed for vertikal mobilitet (etniske minoriteter skal besætte mellemleder- og lederstillinger i samme grad som etniske danskere)
  • Mulighed for horisontal mobilitet (etniske minoriteter skal i højere grad end i dag være beskæftiget i forskellige brancher)

Konferencens formål
På konferencen vil arbejdsgruppen præsentere og sætte deres definition til debat. En række centrale aktører, som har erfaring med integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet, vil derefter kommentere definitionen og give deres bud på, hvilke teknologier der kan være særligt virksomme.

Konferencens fundament
Inden konferencen vil der blive udsendt et konferenceoplæg med det baggrundsmateriale, som arbejdsgruppens konklusioner hviler på. Materialet bygger dels på tal fra Danmarks Statistik og dels på en workshop, som blev afholdt i september 2009 for ca. 30 aktører.

Arbejdsgruppen består af:
Anne Friis Johansen, Center For Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI)
Anne Weber, Væksthuset
Lars Holmboe, Roskilde Universitet
Margit Helle Thomsen, mhtconsult
Shahriar Shams, Københavns Erhvervscenter, Københavns Kommune

Tilmelding til konferencen foregår via Teknologirådets hjemmeside www.tekno.dk, hvor det også er muligt at læse mere om projektet. Konferencen er gratis, men da vi kun råder over et begrænset antal pladser, er tilmeldingen bindende. Seneste tilmeldingsdato er tirsdag den 13. april.
 

Antal kommentarer

Login, så De kan tilføje deres egne kommentarer.


 
Utilities:
Print this page
Send this page

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Powered by TOOLIP Web Content Management

Designed & developed by EWORX S.A.